ยื่นขอในประเทศไทย

ลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อย 3 เดือน ชำระค่าเรียน 3 เดือนแรก หรือมัดจำ 50% ของคอร์สเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่มียอดชำระมากกว่า กรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน ตม.7

สิ่งที่คุณจะต้องเตรียม:

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. (2 รูป)
 • ข้อมูลส่วนตัว (ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, งบใช้จ่ายต่อเดือน ฯลฯ)

ระยะเวลา 1 วัน ทำการ

กลับมาที่ออฟฟิศของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเซ็นเอกสารและยื่นขอเอกสารวีซ่าของคุณ จากศึกษาธิการจังหวัด

2-4 สัปดาห์

ติดต่อกลับนักเรียนผู้ประสงค์ทำวีซ่า นักเรียน Ed Visa เมื่อได้รับเอกสารจากศึกษาธิการจังหวัด นักเรียนสามารถรับเอกสารได้ในเวลาทำการ และชำระค่าเรียนที่เหลือ

จัดเตรียมการเดินทาง

ผู้ขอวีซ่านักเรียนจะต้องจองตั๋วและที่พัก สำหรับการเดินทางไปสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ ด้วยตนเอง

ยื่นขอวีซ่า

ยื่นขอด้วยตนเองหรืออีเมลแบบฟอร์มไปยังสถานทูตหรือกงสุล โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม.( 1 รูป)
 • เอกสารของโรงเรียน (ใบอนุญาตและจดหมาย)
 • ใบเสร็จค่าคอร์สเรียน
 • แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ ที่สถานทูตหรือกงสุลนั้นๆ กำหนดในการยื่นขอวีซ่า

1-2 วัน

รับหนังสือเดินทางคืนและเดินทางกลับประเทศไทย

ภายใน 14 วัน

เริ่มเรียนภายใน 2 สัปดาห์หลังเดินทางเข้าประเทศไทย, หากยังไม่เคยเริ่มเรียนมาก่อน นำหนังสือเดินทางมาที่โรงเรียน เพื่อถ่ายสำเนาวีซ่านักเรียน และแจ้งศึกษาธิการ โรงเรียนต้องการรูปถ่ายเพิ่ม สำหรับการยื่นขอต่อวีซ่า

พำนักอยู่ในไทยอย่างมีความสุข

ใช้เวลาอย่างมีความสุขในประเทศไทยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำวีซ่ารัน (แต่ยังต้องรายงานตัวทุก 90 วัน)

ยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

สมัครเรียนออนไลน์อย่างน้อย 14 สัปดาห์

และชำระเงินมัดจำเพื่อยื่นยันการสมัคร

กรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน

และสแกนหนังสือเดินทางของนักเรียนส่งอีเมลให้โรงเรียน

ระยะเวลา 1 วัน ทำการ

โรงเรียนจะส่งเอกสารการสมัครให้ปริ้น, เซ็นชื่อ, สแกนและส่งอีเมลกลับมาให้โรงเรียน เมื่อได้รับเอกสารจากนักเรียนกลับมาแล้ว โรงเรียนจะยื่นขอจดหมายจากศึกษาธิการจังหวัด

2-4 สัปดาห์

โรงเรียนจะติดต่อนักเรียนเมื่อได้รับจดหมายจากศึกษาธิการจังหวัด นักเรียนจึงชำระค่าเรียนที่เหลือ พร้อมค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของนักเรียน

ยื่นขอวีซ่า

ยื่นขอด้วยตนเองหรืออีเมลแบบฟอร์มไปยังสถานทูตหรือกงสุล โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ :

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม.( 1 รูป)
 • เอกสารของโรงเรียน (ใบอนุญาตและจดหมาย)
 • ใบเสร็จค่าคอร์สเรียน
 • แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ ที่สถานทูตหรือกงสุลนั้นๆ กำหนดในการยื่นขอวีซ่า

1-10 วันทำการ

รับหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับวีซ่านักเรียน

เดินทางเข้าประเทศไทย

เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านักเรียน

ภายใน 14 วัน

เริ่มเรียนภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเดินทางเข้าประเทศไทย นำหนังสือเดินทางมาที่โรงเรียน เพื่อถ่ายสำเนาวีซ่านักเรียน และแจ้งศึกษาธิการ โรงเรียนต้องการรูปถ่ายเพิ่ม สำหรับการยื่นขอต่อวีซ่า

พำนักอยู่ในไทยอย่างมีความสุข

ใช้เวลาอย่างมีความสุขในประเทศไทยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำวีซ่ารัน (แต่ยังต้องรายงานตัวทุก 90 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

 • ขั้นตอนที่ 1: ลงนามในสัญญาและชําระเงินมัดจํา เจ้าหน้าที่ตัวแทนจะสัมภาษณ์คุณและผู้อุปการะ ณ สํานักงาน (หรือผ่านโทรศัพท์/อีเมล)
 • ขั้นตอนที่ 2: เราจะประชุมเพื่อกําหนดขั้นตอนและกรอบเวลา ให้รายการเอกสารตรวจสอบแก่คุณและผู้อุปการะ และเตรียมการนําเสนอของคุณ
 • ขั้นตอนที่ 3: เราจะติดตามการรวบรวมเอกสารจากคุณและผู้อุปการะ นัดตรวจสุขภาพ และขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • ขั้นตอนที่ 4: เราจะรวบรวมเอกสารเพื่อแปล กรอกฟอร์ม จัดเรียงไฟล์ ร่างจดหมายอธิบาย และโค้ชคุณสําหรับการสัมภาษณ์
 • ขั้นตอนที่ 5: เราจะยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบต่อสถานทูตหรือตัวแทนวีซ่า

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน

 1. หลักสูตรที่สมัครเรียนไม่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาที่จบมา เช่น จบปริญญาตรีด้านภาษาแล้วจะไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไป
 2. อายุหรือระยะเวลาที่จบการศึกษามาแล้วนาน แต่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจถูกสงสัยเรื่องเหตุผลในการขอวีซ่า
 3. ไม่มีเงินออมหรือหลักทรัพย์เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เช่น ค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ และค่าโดยสาร ซึ่งอาจส่งผลเสียในระยะยาว

ทําไมควรเลือกทำวีซ่านักเรียน THAIEDUCATIONVISA?

ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับท้องถิ่น

ทีมของเรามีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและแรงงานของไทย

การสนับสนุนรายบุคคล

โซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและธุรกิจ

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

กระบวนการดําเนินการอย่างรวดเร็วและอัตราความสําเร็จสูงในการอนุมัติใบอนุญาตทํางาน

การใส่ใจในการให้บริการ

เราให้ความสําคัญกับความต้องการของคุณเป็นอันดับแรกเพื่อให้กระบวนการยื่นใบสมัครที่ไร้ความกังวล

ปรึกษาเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ