ประเภทของวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้:

วีซ่านักเรียนทั่วไป

เหมาะสําหรับ ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ มีเอกสารดังนี้:

 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
 • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน

มีเอกสารยื่นดังนี้:

 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
 • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

การสมัครวีซ่าประเภท "Non-Immigration Ed" หรือ "Education Visa"

ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารที่จำเป็นต่อไปนี้

 1. หลักฐานการศึกษา: ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าเรียนในประเทศไทย เช่น ใบรับรองการศึกษาหรือผลการเรียน.
 2. หลักฐานการรับเข้าเรียน: จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ระบุว่าได้รับการยอมรับเป็นนักศึกษา.
 3. หลักฐานทางการเงิน: ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในระหว่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นรายได้ส่วนตัวหรือการสนับสนุนจากบุคคลอื่น.
 4. หนังสือเดินทาง: หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน.
 5. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง: โดยทั่วไปจะต้องการรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า: จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กำหนด.
 7. แบบฟอร์มการสมัคร: แบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนและชัดเจน.
 8. การตรวจสุขภาพ: บางกรณีอาจจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ.
 9. ประกันการเดินทาง: อาจจำเป็นต้องมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะอยู่ในไทย.

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 1. 1. แบบฟอร์ม TM 87
 2. แบบฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนวีซ่า TM 86 : (สำหรับผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าจากประเทศไทย)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน : นักศึกษาที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
 4. จดหมายตอบรับ : ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
 5. จดหมายอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ : (สำหรับสถาบันเอกชน)
 6. รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. : และค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 7. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 เดือน : เมื่อเดินทางมาถึง
 8. หนังสือเดินทาง : จะต้องมีหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่าอย่างน้อยหนึ่งหน้า
 9. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า : (ลงนาม)
 10. สำเนาตั๋วเครื่องบิน : ของคุณไป / กลับจากประเทศไทย
 11. ต้นฉบับลงนาม“ จดหมายตอบรับ” : จากโรงเรียน
 12. ยืนยันว่าคุณชำระค่าธรรมเนียม : แรกเข้าแล้ว
 13. หลักฐานที่แสดงว่าคุณมีอย่างน้อย US $ 750 : ในธนาคาร (ยอดเงินนี้จะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งทุกวัน 90)
 14. คุณต้องปฏิบัติตาม : ข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐบาลทั้งหมด
 15. ใช้เวลาในการศึกษาขั้นต่ำ : คุณต้องเข้าเรียนและข้อกำหนดการศึกษาทั้งหมด
 16. คุณต้องไปโรงเรียน : ภายในไม่กี่วันที่คุณมาถึงประเทศไทย

เมื่อทำการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้วจะได้รับวีซ่า “Non-ED” ซึ่งมีอายุ 90 วันนับจากวันที่นักเรียนนักศึกษา เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

วีซ่านักเรียนสำหรับคนไทยเรียนต่อต่างประเทศ

Study Abroad Visa เป็นวีซ่าที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ หลักๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท

Student Visa

นักเรียนที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาต่างประเทศ จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาปลายทางก่อน เพื่อนําใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครวีซ่า เอกสารยืนยันการตอบรับเข้าศึกษานี้ เรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)

Short-term Study Visa

วีซ่านักเรียนระยะสั้น เหมาะสําหรับนักเรียนที่เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือเรียนภาษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน สําหรับหลักสูตรการศึกษา หรือไม่เกิน 11 เดือน สําหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

Child Student Visa

วีซ่านักเรียนเยาวชน เหมาะสําหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ํากว่า 16 ปี และประสงค์จะเดินทางไปศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต่างประเทศ โดยจะต้องมีผู้ปกครองหรือญาติที่พํานักอาศัยอยู่ในประเทศปลายทางเป็นผู้ดูแล เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยและมีผู้ช่วยเหลือเมื่อต้องการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารแสดงความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กนักเรียนด้วย

สิ่งที่ต้องรู้

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่เคยมี
 2. ใบสมัครขอวีซ่า/หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบัน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข้าราชการ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
 5. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร แสดงวุฒิการศึกษาล่าสุด พร้อม Transcript
 6. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ
 7. หลักฐานการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมหนังสือรับรอง และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน (ถ้ามี)
 8. หลักฐานการทํางาน และรายได้ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 9. หนังสือรับรองที่พักพร้อมเอกสารของผู้รับรอง (ถ้ามี)
 10. ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองความประพฤติ

ขอวีซ่านักเรียน
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ปรึกษาและเลือกบริการวีซ่า

ปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าและชําระเงินค่าบริการเพื่อดําเนินการไปขั้นตอนต่อไป

2. ตรวจสอบและเตรียมเอกสาร

ตรวจสอบรายการเอกสาร เตรียมเอกสารที่ขาดอยู่เพื่อนัดหมายการยื่นคําร้องขอวีซ่า

3. รับผลลัพธ์วีซ่า

รับวีซ่าที่คุณสมัคร ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่สมัคร